Horizon House Candidate Forum

Watch Vivian talk on Horizon Houses Candidate Forum! https://www.youtube.com/watch?v=iA2Yu8z9TPs